2 млн. лв. са усвоени за компенсиране цените на ел. енергията на студентите

02.02.2023
sso-gb.com

Около 2 млн. лв. са усвоените средства към 31.12.2022 г. във връзка с компенсирането на високите цени на ел. енергията на студентите и докторантите. Това заявява служебният финансов министър Росица Велкова-Желева в отговор на парламентарен въпрос.

С Решение на Министерския съвет е одобрена Програма за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентски общежития, стопанисвани от държавните висши училища и „Студентски столове и общежития" ЕАД за периода октомври 2021 г. - декември 2021 г. Необходимият финансов ресурс на програмата е увеличен с 50 хил. лв.

Също с Решение на Министерския съвет е одобрена Програма за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студент ски общежития, стопанисвани от държавните висши училища и „Студентски столове и общежития" ЕАД за периода януари 2022 г. април 2022 г.

С програмите се предвижда предоставяне на средства на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития" ЕАД (ССО ЕАД), с които да се компенсират студенти и докторанти за заплащаните от тях увеличени суми за ползване на студентско общежитие, вследствие увеличената цена па електрическата енергия.

Плащането на средствата по програмите се извършва по сключени споразумения между Министерството на образованието и науката и Министерството на енергетиката (за първата програма) и между двете министерства и Фонд „Сигурност на електроенергийната система" (за втората програма).

Залегналият в програмите принцип за изчисляване на компенсациите се основава на необходимостта да се компенсират превишените разходи за закупуване на електрическа енергия по пазарни цени, спрямо стойността на същите количества електрическа енергия но регулируеми цени за битови крайни клиенти.

Съобразено това, в програмите за всеки отделен месец на тяхното действие от (м октомври 2021 г до м. април 2022 г. вкл.) е посочен размерът на компенсация на човек и броят на студентите и докторантите, кои го ще получат компенсации за дадения месец, посочва Желева.

Общият индикативен бюджет на двете програми е 2,7 млн. лв., от които, по данни на Министерството на енергетиката и Фонд „Сигурност на електроенергийната система", към 31.12.2022 г. са усвоени около 2,0 млн. лв.

Министерският съвет определи стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи за съответния тип производител на електрическа енергия. Предстои Министерският съвет да приеме програми за компенсиране на високите цени за енергията при спазване на разпоредбите на регламента.

Компетенциите на министъра на финансите, като централен едноличен орган на изпълнителната власт, са свързани с осъществяването на държавната политика в областта на публичните финанси. В тази връзка, разработването на програми за компенсиране не попада в неговите преки функционални компетенции. Разработването на конкретни механизми и програми за компенсиране е от компетенциите на съответните ресорни министерства, заявява Желева.