Карамфилова: МОСВ няма териториална карта на образували се замърсени терени

26.01.2023
news.bg

МОСВ не разполага и не поддържа интерактивна териториална карта с точки на образували се замърсени терени. Това заявява Росица Карамфилова, служебен министър на околната среда и водите в отговор на депутатски въпрос.

Карамфилова посочва, че образуването на нерегламентирани сметища/замърсени терени е динамичен и краткотраен процес, които следва да се контролира на ниво община. Общините са предприели различни инициативи за недопускане и почистване на нерегламентирани сметища като, например, инициативата „Ти показваш-Ние чистим', „Зелената карта“ и др,

Тя допълва, че по отношение на нерегламентираните сметища, МОСВ реагира на всички подадени сигнали за нерегламентирано изхвърлени отпадъци чрез Регионалните инспекции по околна среда и води, като се дават предписания за почистване на замърсените терени с кратък срок на изпълнение и при констатирано неизпълнение се образуват административно-наказателните производства. Законът за управление на отпадъци създава задължения на кметовете на общини да управляват смесените битови отпадъците, образувани на тяхна територия, включително и по отношение на недопускането на нерегламентирани сметища, в това число и да осигуряват информация на обществеността относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин.

Служебният министър на околната среда и водите напомня, че всеки гражданин, организация или омбудсманът, може да подаде сигнал до административните органи и до МОСВ. Заинтересованите лица, могат да сезират МОСВ със сигнали, подадени писмено или устно, лично или чрез упълномощен представител в деловодството на ведомството, находящо се в гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22. А сигналите, могат да се подават посредством телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща, обявени на интернет страницата на МОСВ.