Служебното правителство прие план за управление на границите

23.11.2022

Правителството прие Национален план на България за 2022 г. за развитие на способностите, за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Документът е изготвен в изпълнение на регламент на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 г. за европейската гранична и брегова охрана. Той се основава на сценарии, базирани на анализ на риска, които отразяват възможното развитие на ситуацията по външните граници и в областта на незаконната миграция, както и на предизвикателствата, набелязани в цикъла на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите.

Отчитайки значението на европейския интегриран граничен подход за управлението на миграционния процес, целта е чрез ефективно управление на външните граници да се преодолеят предизвикателствата, свързани с миграцията и евентуалните бъдещи заплахи, включително противодействие с трансграничната престъпност и осигуряване на вътрешната сигурност на съюза.

Освен разписаните приоритети на европейското интегрирано управление на границите Националният план включва и дейности, насочени към политиката за набиране и обучение на гранични служители и специалисти в областта на връщането, придобиването и поддържането на оборудването, необходимо за научноизследователски и развойни дейности, както и съответните условия и източници за финансиране.

Документът е приет на 8 септември тази година на редовно заседание на Националния съвет по миграция, граници, убежища и интеграция. Изпълнението му няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.

Служебният кабинет прие днес и План за 2022 г. за изпълнение на целите от Националната стратегия за интегрирано гранично управление на България 2020-2025. Документът е приет на 8 септември тази година в рамките на редовно заседание на Националния съвет по миграция, граници, убежища и интеграция, съгласно разписания в Националната стратегия за интегрирано гранично управление механизъм за отчет. Националният съвет по миграция, като постоянно действащ колективен консултативен орган към Министерския съвет, е създаден с правителствено постановление от 2019 година.

Заложената задача на структурата е формулиране и координация на изпълнението на държавните политики в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията. Към съвета действа постоянна стратегическа група „Интегрирано гранично управление“, която отговаря за изпълнението на стратегическите приоритети в областта на граничното управление, включително и чрез изготвяне на планове за действие и отчети за тяхното изпълнение.