6 519 789 души е населението на България, стопили сме се с 11,5%

03.10.2022
БГНЕС

Населението на страната към 7 септември 2021г. е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%). На 1000 жени се падат 927 мъже. В периода между последните две преброявания, населението на страната намалява с 11,5% или с 844 781 души. Фактори, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Към 7 септември 2021г. населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и 5000 села. В градовете живеят 4 782 064 души (73,3%), а в селата - 1 737 725 души (26,7%).

С население над 100 000 души са шест града в страната - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, в които живеят 34,5% от населението в страната, или всеки трети. Най-малкият град е Мелник с население от 161, а най-голямото село е Лозен с население от 6 471 лица.

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в броя на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Към 7 септември 2021г. населението на 65 и повече навършени години е 1 532 667 (23,5%), а населението на групата 15-64 години е 4 069 400 души (62,4%).

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021г. е 3 815 хил. души или 58,5% от населението на страната. Спрямо 2011г. трудоспособността на населението намалява със 762 хил. (16,7%). Броят на мъжете е 1 997 хил., а жените - 1 818 хил.

Населението над трудоспособна възраст е 1 726 хил. души (26,5%), а под трудоспособна възраст - 979 хил.души (15%) от населението на страната.

Към 7 септември 2021г. 99,1% от населението на страната е с българско гражданство. От тях 0,5 % са с двойно гражданство - българско и друго.

Гражданите от ЕС, които пребивават постоянно в страната, са 10 549 (0,2%) от населението, като преобладаващата част от тях са граждани на Германия, Гърция, Италия, Полша и Румъния.

Гражданите от трети страни са 49 453 (0,7%), като от тях граждани на Руската федерация са 35,3%, следвани от граждани на Украйна, Обединеното кралство, Турция и Сирийска Арабска Република. Лицата без гражданство са 539.

Възрастовата структура на чуждите граждани се различава от тази на българските граждани. Преобладават лицата на възраст 15-64 навършени години (75,2%) - децата от 0-14 години са 5, 3%, най-възрастните 65+ от всички чужденци пребиваващи на територията на страната са 19,4%.

Почти всяко трето лице с чуждо гражданство, включително гражданите на ЕС, живее в столицата (32%), област Варна (12,2%), Бургас (11,6%) и Пловдив (7,9%). Най-малко граждани преобладават на територията на област Смолян (0,4%).

Към 7 септември 2021г. 97,9% от лицата са родени на територията на България. В страна от ЕС са родени 0,9%, а в трета държава 1,2% от населението на страната.